• INFORMACJE OGÓLNE

    • POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ

     UL. 3 MAJA 42

     CZRWIONKA LESZCZYNY

     tel. 504 820 447

     e-mail: popp@powiatrybnicki.pl

     www.popp-powiatrybnicki.pl

     dyrektor: mgr Joanna Rzymanek

      

     KIERUNKI DZIAŁANIA

     POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ

     w Czerwionce - Leszczynach

      

     I

     Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków oraz wspieranie ich rozwoju, przy stałym podnoszeniu poziomu nauczania, zgodnie z oczekiwaniami środowiska.

     II

     Promocja placówki oraz osiągnięć wychowanków w środowisku.

     III

     Organizacja czasu wolnego oraz różnych form wypoczynku sprzyjających kształtowaniu świadomości regionalnej i europejskiej wychowanków.

     IV

     Uczenie tolerancji, przeciwdziałanie agresji i monitorowanie bezpieczeństwa w placówce.

      

     CEL PRACY

     POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ

      

     Priorytetem POPP w Czerwionce - Leszczynach jest:

     • systematyczne doskonalenie jakości pracy,

     • stałe podnoszenie poziomu nauczania poprzez stosowanie indywidualizacji metod pracy, środków i narzędzi dydaktycznych,

     • zapewnianie warunków rozwoju uzdolnień i zainteresowań wychowanków oraz promowanie ich osiągnięć w środowisku,

     • dbanie o świadomość tożsamości regionalnej i europejskiej,

     • promocja placówki w środowisku,

     • współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym w celu kultywowania tradycji rodzinnych,

     • dbanie o bezpieczeństwo wychowanków oraz zaspokajanie ich potrzeb, uczenie tolerancji i przeciwdziałanie agresji.

       

     WIZJA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ

     w CZERWIONCE - LESZCZYNACH

      

     Powiatowe ognisko pracy pozaszkolnej współtworzą nauczyciele, uczestnicy i ich rodzice.

     Wychowankowie POPP czują się spadkobiercami tradycji regionu, kultywują tradycje, współtworzą kulturę, godnie reprezentują placówkę i powiat poza jego granicami.

     Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież bez względu na ich pochodzenie, status społeczny, wyznanie. Szczególne miejsce wśród nich zajmują osoby poszkodowane przez los.

     Wszystkich łączy przyjaźń, życzliwość, wzajemny szacunek i wola współpracy do budowania systemu etycznego.

     Praca pedagogów nastawiona jest na rozwijanie zainteresowań, talentów, umiejętności dzieci i młodzieży tak, aby wierzyły we własne siły i możliwości, twórczo rozwijały problemy i dążyły do stałego rozwoju i samokształcenia.

     W placówce uczniowie mają zapewnioną atmosferę bezpieczeństwa, traktowani są podmiotowo, mogą oczekiwać pomocy ze strony nauczycieli.

     Pracownicy placówki i uczniowie mają zapewnione dobre warunki podczas wszystkich zajęć oraz w czasie oczekiwania na nie.

     Uczniowie i nauczyciele mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć, ich konfrontacji oraz wpływanie na rozwój placówki.

     Pracownicy administracyjni czują się członkami społeczności POPP, współtworzą wizerunek placówki, a ich praca jest doceniania.

      

      

     MISJA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ

     w Czerwionce - Leszczynach

     WSPOMAGAMY ROZWÓJ MŁODEGO CZŁOWIEKA, JEGO ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ POPRZEZ RÓŻNE FORMY AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU

     CELE GŁÓWNE

     Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków, wspieranie ich rozwoju przy stałym podnoszeniu poziomu nauczania. Organizacja czasu wolnego oraz różnych form wypoczynku sprzyjających kształtowaniu świadomości regionalnej i europejskiej, uczeniu tolerancji i przeciwdziałaniu agresji.

      

     MISJA ZEWNĘTRZNA

      

     Dla rodziców

      

     • Wystawy twórczości dzieci i młodzieży, wystawy pokonkursowe konkursów plastycznych i fotograficznych.

       

     • Promowanie osiągnięć wychowanków na koncertach, spektaklach teatralnych, zawodach sportowych.

       

     • Udział w spotkaniach kolędowych, Dniu Matki, Dniu Seniora, podtrzymanie więzi rodzinych i przekazywanie tradycji.

       

     • Zachęcanie do przekazywania gwary, obrzędów, tradycji śląskich poprzez pogadanki, koncerty, konkursy.


     MISJA ZEWNĘTRZNA.
     Dla środowiska

     • Organizacja Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych powiatu rybnickiego.
       

     • Koncerty środowiskowe w gminach powiatu rybnickiego.
       

     • Prezentacja dorobku artystycznego na koncertach i festiwalach.
       

     • Koncerty kolędowe grup wokalnych.
       

     • Organizacja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego.
       

     • Organizacja spektakli grup teatralnych.
       

     • Organizacja warsztatów teatralnych.
       

     • Organizacja Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej.
       

     • Uzupełnianie wiedzy o folklorze i tradycjach rodzinnych poprzez udział w konkursach i warsztatach regionalnych.


      

     MISJA WEWNĘTRZNA
      

     Dla dzieci
      

     • Umożliwienie dzieciom udziału w konkursach, festiwalach, zawodach.

     • Kultywowanie gwary i tradycji obrzędowej, motywowanie do podtrzymywania tradycji rodzinnych i przekazywania tej tradycji.

     • Umożliwianie udziału dzieci i młodzieży w spektaklach teatralnych, wycieczkach , zwiedzania muzeów i wystaw.

     • Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa poprzez umacnianie poczucia własnej wartości, uczenie tolerancji i współpracy, budzenie uczuć patriotycznych.

     • Przeciwdziałanie agresji, wskazywanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

      

     Dla nauczycieli

      

     • Umożliwienie udziału w szkoleniach i warsztatach.

     • Gromadzenie materiałów dotyczących folkloru, muzyki, plastyki, teatru

     • Współpraca z instytucjami kultury i oświaty.

     • Podnoszenie poziomu kół zainteresowań poprzez cykl lekcji otwartych.

     • Zacieśnianie współpracy z rodzicami w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz przeciwdziałaniu agresji.

      

     Dla innych pracowników

      

     • Zaproszenie do udziału w imprezach organizowanych przez placówkę.

     • Angażowanie pracowników w działania zapewniające bezpieczeństwo wychowanków.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach
   • zsp@jejkowice.pl
   • 32 4302562
   • 44-290 Jejkowice ul. Głowna 42
 • Galeria zdjęć

  • Wycieczka do Koziej Zagrody w Brennej kl II
  • Klasy III w Dusznikach Zdroju
  • Dyplomy
  • "Malinki"
  • Wycieczka na Szyndzielnię
  • Mistrzostwa w Szachach
  • rozpoczęcie
  • Martyna
  • Piknik rodzinny klasy 2b
  • XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY - FILMOWE INTERPETACJE BAŚNI
  • Dzień Służby Zdrowia
  • "Na styku kultur - ze smakiem i tradycją" - warsztaty wielkanocne w Czechach